Doorgaan naar hoofdcontent

Sportethische gespreksvoering

Als sportethicus streef ik naar betere, onafhankelijke gespreksvoering en oordeelsvorming in de sport. Ik begeleid hiertoe, sinds 2008, individuele sporters, sportcoaches, sportbestuurders en scheidsrechters bij het nemen en overdenken van beslissingen en inrichten van hun sportcarrière. Als onafhankelijk klankbord, als objectieve praatpaal. Gericht op het maken van beter doordachte oordelen / meningen. Hieronder vind je meer informatie. 
 
Ethische gesprekken en morele oordeelsvorming
 
Allerlei krachten van buitenaf - makelaars, sponsoren, clubs, collega / concurrerende sporters, journalisten - kunnen het maken van goede beslissingen in de weg staan (of dat je hierop keihard wordt aangesproken) en in zo'n geval kan het goed zijn om (anoniem) met een onafhankelijk iemand (even) te spiegelen. Die - als filosoof - gespecialiceerd is in argumentatie. Omdat ons oordeelsvermogen de plank flink kan misslaan, is een onafhankelijk klankbord prettig. Zeker als mensen in de directe omgeving de sporter vaak alleen maar naar de mond praten.

Is zo'n klankbord nodig? Helaas wel. Zowel allerlei denkfouten als tegenstrijdige belangen maken dat de oordeelsvorming de sporter, sportcoach of sportbestuurder soms in de steek laat. Dit kunnen we ze trouwens nauwelijks verwijten; het is menselijk om te denken dat je goed oordeelt maar dat dit rationeel gezien niet het geval is¹.

Maar is intuïtief snel handelen voor veel (top)sporters niet van essentieel belang? Zeker! Hier kom ik niet aan. Het gaat mij in eerste instantie niet om de "keuzes in het veld" maar om onafhankelijke, kritische reflectie bij het maken van beslissingen buiten de directe sportbeoefening (hier vind je een lijst met dilemma's die ik in het verleden met sporters, bestuurders e.d. besproken heb of die aan de orde kunnen komen).

Kernwaarden
Ik werk op basis van onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Ik heb geen belangen - ook niet financieel - met of in sportmakelaars, clubs, sponsoren, kranten, uitgevers, sportbonden (ook niet het NOC*NSF, dopingautoriteiten e.d.) en teken hiervoor. Om dezelfde reden ben ik trouwens niet beschikbaar voor zitting in tuchtcolleges en voor beroepsinstanties. Niets wat besproken wordt, deel ik met anderen. Ook hiervoor teken ik als je dit prettig vindt.

Kosten gespreksvoering
Afhankelijk van de sporter, vereniging of organisatie hanteer ik andere tarieven. Voor (kleine) amateurverenigingen en (kleine) eenmalige verzoeken werk ik soms op vrijwillige basis / onkostenvergoeding. Voor professionele gesprekken en bijvoorbeeld voor een moreel beraad (bijvoorbeeld met juryleden) vraag ik een vergoeding tussen 50 à 200 euro per uur.

Locatie
Individuele gesprekken houd ik - afhankelijk van de vraag - vaak per telefoon of bijvoorbeeld via MS-Teams. Voor langere individuele gesprekken spreek ik bij voorkeur af op de Veluwe of op locatie. Ik heb zelf positieve ervaringen met wandelingen (onderzoek bevestigt dit) maar ik weet dat niet iedereen dit even prettig vindt. Ook andere locaties zijn mogelijk. Bijvoorbeeld op de vereniging, een sportcentrum of bondsgebouw.

Natuurlijk is het geen probleem als anderen meedenken (je coach, andere bestuurders, ...).

Meer informatie
Val je onder de doelgroep en wil je graag van gedachten wisselen? Je keuzes beter doordenken? Neem gerust contact op! Eerst meer weten over de werkwijze? Klik hier!

__________

Noten
¹ Interessant genoeg loopt de sportwereld hier sterk achter op andere terreinen. In de economische, medische en juridische sector worden bijvoorbeeld beroepsbeoefenaren reeds sinds lange tijd gewezen op de gevaren van tunnelvisie en andere beperkingen van het menselijk denken. Zie bijvoorbeeld Ton Derksen (2010) en Daniel Kahneman (2011).


Populaire posts van deze blog

Morele dilemma´s in de sport

Omdat ik wel eens de vraag krijg wat ik allemaal bespreek of dat ik voorbeelden kan geven van morele vragen, dilemma's of ethische kwesties binnen de sport, vind je hieronder een (niet volledig) overzicht van dilemma's die ik langs heb zien komen dan wel heb besproken. In bijvoorbeeld een moreel beraad met een team of individueel. Laatste update: 27-12-2021   Ik hoop dat onderstaande lijst met voorbeelden duidelijk maakt aan welke dilemma's (*) binnen de sportwereld je kunt denken. Wil je meer weten over wat morele vragen precies zijn, dan adviseer ik je dit artikel op Vraagzin.nl te bestuderen. Voor de liefhebber: hieronder vind je allerlei morele dilemma's die om een mening vragen. Om je oordeel. Het zijn geen filosofische vragen naar de inhoud van begrippen (wat is sport, wat is sportiviteit, wat is diversiteit, et cetera). De meeste vragen heb ik trouwens als gesloten vragen voor je geformuleerd. Het zijn dus vragen die je met een ja of nee lijkt te kunnen beantwoo

Overzicht mogelijke waarden van en in de sport

Nadenken over de morele keuzes die je als sporter maakt (of als bestuurders, coach, scheidsrechter e.d.) vraagt om inzicht in wat (morele) waarden zijn. De keuzes die een sporter maakt, wordt namelijk vaak ingegeven door de waarden en normen die hij of zij belangrijk vindt. Dit heeft ermee te maken dat ethische dilemma's vaak waardeconflicten zijn (een sporter wil bijvoorbeeld én sportief zijn én wil winnen; maar kan dit altijd samengaan?). In deze post een uiteenzetting over waarden. Want wat is nu een waarde ? En welke waarden zijn er precies?   Laat ik beginnen met de definitie van ' waarde ': Een waarde is een betekenisgevend ideaal of motief wat nagestreefd wordt of moet worden (bijvoorbeeld ter uitoefening van een bepaalde professie als advocaat of arts maar ook van een sporter). Uit deze waarden (vaak positief verwoord: iets wat goed is) volgen vervolgens allerlei concrete normen (vaak negatief verwoord): iemand moet x doen, mag niet y doen, et cetera).

Definitie van 'sportethiek'

Soms wordt aan me gevraagd wat sportethiek is en wat ik - als sportfilosoof of sportethicus - nu precies doe. En hoe zich dit verhoudt tot sportcoaching of psychologische begeleiding. Vaak is de onderliggende vraag: " Sportethiek, wat is dat nu? " Een van de praktische vragen hierbij is dan bijvoorbeeld in hoeverre praatprogramma's over sport (denk aan Veronica Inside of Studio Voetbal) al niet aan sportethiek doen. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moet je natuurlijk eerst de vraag beantwoorden wat je precies onder sportethiek kunt verstaan. Want afhankelijk van wat je definitie van sportethiek is, vallen sommige zaken er wel onder en andere niet. In deze  bijdrage zal ik proberen dit te verhelderen.   En om dan meteen met het slechte nieuws te beginnen: er is helaas niet één definitie van sportethiek. Als je gaat opzoeken wat sportethiek inhoudt, zul je meerdere definities vinden. Dé definitie van  sportethiek , een beschrijving waarover dus overeenstemm