1. SCHENDING COPYRIGHT EN AUTEURSRECHTEN?

1.1 Het streven van deze site en het bijbehorende weblog is om bij informatie van andere bronnen zo zorgvuldig mogelijk bronvermelding toe te passen en zich (hierbij) te onthouden van het maken van inbreuk op originele (auteurs)rechten. Daarom bieden wij enkel samenvattingen aan (tot ongeveer 50 woorden) of plaatsen wij originele teksten.

1.2 Het streven van sporethiek.nl is het behoud en de bevordering van de kritische kwaliteit van het menselijk handelen en dan met name van sporters en mensen werkzaam in het sportveld in de meest brede zin van het woord. Iedere publicatie staat in eerste instantie in het teken van informatie-attendering en (waar toegestaan) informatieverspreiding (al dan niet in samengevatte vorm) en is niet gericht op het bewust maken van enige copyright-inbreuk.

1.3 Indien u van mening bent dat deze site onrechtmatig inbreuk maakt op uw informatie, verzoeken wij u dan ook direct contact met ons op te nemen en ons binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen de (mogelijke) inbreuk te bespreken en eventueel te herstellen.

2. COPYRIGHT EN AUTEURSRECHT SPORTETHIEK.NL
Onderstaande bepalingen beschrijven de voorwaarden waaronder sportethiek.nl u toegang verleent tot zijn website).

Algemene bepalingen
2.1 Onder sportethiek.nl wordt begrepen de website (www.)sportethiek.nl en het onderliggende weblog sportethiek.blogspot.com.

Informatie
2.2 Sportethiek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat U derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen
2.3 Op deze website zijn ook hyperlinks opgenomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ter informatie weergegeven, maar worden niet gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaard over, de kwaliteit en/of volledigheid van deze bijkomende informatie.

2.4 Sportethiek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten
2.5 U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Auteurswet 1912, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Voor informatie die afkomstig is van andere websites dient u deze sites te raadplegen.

2.6 Sportethiek.nl behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website, als ook op de ter beschikking gestelde informatie die van andere sites afkomstig is of daar ook gepubliceerd is (en met toestemming is overgenomen).

3. ENGLISH
For English questions/remarks about copyright-issues please contact the poster/webmaster directly (see contact). In short: you are not allowed to copy information from this site to republish it elsewhere (in any form).